成語 | 寓言 | 謎語 | 歇后語 | 諺語 | 順口溜 | 饒口令 | 三句半 | 三字經 | 百家姓 | 名人名言 | 對聯 | 腦筋急轉彎 | 周公解夢 | 星座/生肖/塔羅牌 | 繁體字轉換器
如果覺得本欄目不錯,請不要忘記收藏哦  

百家姓

Zhào Qián Sūn LǐZhōu Wú Zhèng Wáng
Féng Chén Chǔ WèiJiǎng Shěn Hán Yáng
Zhū Qin Yoú XǔHé Lǚ Shi Zhāng
Kǒng Cáo Yán HuàJīn Wèi Táo Jiāng
Qī Xiè Zōu YùBǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
Yún Sū Pān GěXī Fàn Péng Láng
Lǔ Wéi Chāng MǎMiáo Fèng Huā Fāng
Yú Rén Yuán LiǔFēng Bào Shǐ Táng
Fèi(Bì) Lián Cén XuēLéi Hè Ní Tāng
Téng Yīn Luó BìHǎo Wū ān Cháng
Lè(Yuè) Yú Shí FùPí Biàn Qí Kāng
Wǔ Yú Yuán BǔGù Mèng Píng Huáng
Hé Mù Xiāo YǐnYáo Shào Zhàn Wāng
Qí Máo Yǔ DíMǐ Bèi Míng Zāng
Jì Fú Chéng DàiTán Sòng Máo Páng
Xióng Jǐ Shū QūXiàng Zhù Dǒng Liáng
Dù Ruǎn Lán MǐnXí Jì Má Qiáng
Jiǎ Lù Lóu WēiJiāng Tóng Yán Guō
Méi Shèng Lín DiāoZhōng Xú Qiū Luò
Gāo Xià Cài TiánFán Hú Líng Huò
Yú Wàn Zhī KēZǎn Guǎn Lú Mò
Jīng Fáng Qiú MiàoGān Xiè Yīng Zōng
Dīng Xuān Féi DèngYù Shàn Háng Hóng
Bāo Zhū Zuǒ ShíCuī Jí Niǔ Gōng
Chéng Jī Xíng HuáPéi Lù Róng Wēng
Xún Yáng Yū HuìZhēn Qū Jiā Fēng
Ruì Yì Chǔ JìnJí Bǐng Mí Sōng
羿
Jǐng Duàn Fù WūWū Jiāo Bā Gōng
Mù Kuí(Wěi) Shān GǔChē Hóu Fú Péng
Quán Xī Bān YǎngQiū Zhòng Yī Gōng
Nìng Qiú Luán BàoGān Tǒu Lì Róng
Zǔ Wǔ Fú LiúJǐng Zhān Shù Lóng
Yè Xìng Sī SháoGào Lí Jì Bó
Yìn Sù Bái HuáiPú Tái Cóng è
宿
Suǒ Xián Jí LàiZhuó Lìn Tù Méng
Chí Qiáo Yīn YùXū Nài Cāng Shuāng
Wén Shēn Dǎng ZháiTán Gòng Láo Páng
Jī Shēn Fú DǔRǎn Zǎi Lì Yōng
Xì Qú Sāng GuìPú Niú Shòu Tōng
Biān Hù Yān JìJiá Pǔ Shàng Nóng
Wēn Bié Zhuāng YànChái Qú Yán Chōng
Mù Lián Rú XíHuàn ài Yú Róng
Xiàng Gǔ Yì ShènGē Liào Yǔ Zhōng
Jì Jū Héng BùDū Gěng Mǎn Hóng
滿
Kuāng Guó Wén KòuGuǎng Lù Quē Dōng
祿
ōu Shū Wò LìYù Yuè Kuí Lóng
Shī Gǒng Shè NièCháo Gōu áo Róng
Lěng Zī Xīn KànNā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
Zēng Wú Shā NièYǎng Jū Xū Féng
Cháo Guān Kuǎi XiāngZhā Hòu Jīng Hóng
Yóu Zhú Quán LùGě(Gài) Yì Huán Gōng
Mòqí SīmǎShàngguān ōuyáng
萬俟 司馬上官 歐陽
Xiàhóu ZhūgěWénrén Dōngfāng
夏侯 諸葛聞人 東方
Hèlián HuángfǔYùchí Gōngyáng
赫連 皇甫尉遲 公羊
Tántái GōngyěZōngzhèng Púyáng
澹臺 公冶 宗政 濮陽
Chúnyú ChányúTàishū Shēntú
淳于 單于太叔 申屠
Gōngsūn ZhòngsūnXuānyuán Línghú
公孫 仲孫軒轅 令狐
Zhōnglí YǔwénZhǎngsūn Mùróng
鐘離 宇文長孫 慕容
Xiānyú LǘqiūSītú Sīkōng
鮮于 閭丘司徒 司空
Qíguān SīkòuZhǎng Dū Zǐchē
丌官 司寇 子車
Zhuānsūn DuānmùWūmǎ Gōngxī
顓孫 端木巫馬 公西
Qīdiāo YuèzhèngRǎng sì Gōngliáng
漆雕 樂正壤駟 公良
Tuòbá JāgǔZǎifǔ Gǔliáng
拓跋 夾谷宰父 谷梁
Jìn Chǔ Yán FǎRú Yān Tú Qīn
Duàngān BǎilǐDōngguō Nánmén
段干 百里東郭 南門
Hūyán Guī HǎiYángshé Wēishēng
呼延 羊舌 微生
Yuè Shuài Gōu KòngKuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
Liángqiū ZuǒqiūDōngmén Xīmén
梁丘 左丘東門 西門
Shāng Móu Shé Nài(Mǐ)Bó Shǎng Nángōng
南宮
Mò Hǎ Qiáo DáNián ài Yáng Tóng
Dìwǔ Yán Fú《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
第五 《百家姓》終

百家姓排名2019版

王,李,張,劉,陳,楊,黃,吳,趙,周,
徐,孫,馬,朱,胡,林,郭,何,高,羅,
鄭,梁,謝,宋,唐,許,鄧,馮,韓,曹,
曾,彭,蕭,蔡,潘,田,董,袁,于,余,
葉,蔣,杜,蘇,魏,程,呂,丁,沈,任,
姚,盧,傅,鐘,姜,崔,譚,廖,范,汪,
陸,金,石,戴,賈,韋,夏,邱,方,侯,
鄒,熊,孟,秦,白,江,閻,薛,尹,段,
雷,黎,史,龍,陶,賀,顧,毛,郝,龔,
邵,萬,錢,嚴,賴,覃,洪,武,莫,孔。

百家姓小知識:

百家姓

  《百家姓》是一本關于中文姓氏的書,成書于北宋初。原收集姓氏411個,后增補到504個,其中單姓444個,復姓60個。

  《百家姓》的次序不是按姓氏人口實際排列。“趙錢孫李”成為《百家姓》前四姓是因為百家姓形成于宋朝的吳越塘地區,故而宋朝皇帝的趙氏、吳越國國王錢氏、吳越國王錢俶正妃孫氏以及南唐國王李氏成為百家姓前四位。

  《百家姓》采用四言體例,句句押韻,雖然它的內容沒有文理,但讀來順口,易學好記,與《三字經》《千字文》并稱“三百千”,是中國古代幼兒的啟蒙讀物,《百家姓》很具實用性,熟悉它,于古于今都是有裨益的。《百家姓》是中國獨有的文化現象,流傳至今,影響極深:它所輯錄的幾個姓氏,體現了中國人對宗脈與血緣的強烈認同感。

  姓氏文化,或譜牒文化,是中國文化的重要組成部分。中國人是世界上“尋根意識”最重的族群。《百家姓》在歷史的衍化中,為人們尋找宗脈源流,建立血親意義上的歸屬感,幫助人們認識傳統的血親情結,提供了重要的文本依據。它是中國人認識自我與家族來龍去脈不可缺少的文化文獻基礎藍本。2009年,《百家姓》被中國世界紀錄協會收錄為中國最早的姓氏書。

相關經典
唐詩三百首 宋詞三百首 三字經 弟子規
百家姓 千字文 增廣賢文 歇后語大全
中國歷史朝代心經 大悲咒 金剛經

如果覺得本欄目不錯,請不要忘記收藏哦  
百家姓 © 第一范文網
dota2比赛竞猜app